یک روز جدید + تو + اهدافت :)

یک روز جدید + تو + اهدافت 🙂

موفقیت یعنی دوست داشتن خودتان، دوست داشتن آنچه انجام می دهید و دوست داشتن روشی که آن را انجام می دهید…
(ماریا آنجلو)

قطعا تا بحال بارها در پی کشف خودتان، اهدافتان و روشی که میتوان به آنها رسید، بوده اید. باید اعتراف کنم اگر این دغدغه را در وجودتان حس میکنید چندین پله بالاتر از عموم مردم و به مراتب به موفقیت نزدیک ترید.

اما صرف دغدغه مندی راه را به ما نشان نمی دهد. این نهال کوچک که اصطلاحا دغدغه ی موفقیت و به اوج رسیدن نام دارد، نیازمند توجه و مراقبت شماست تا بارور شود و میوه دهد.

❓نقطه ی شروع کجاست؟
با توجه به دنیای منحصر به فردی که هر کداممان داریم، آنچه Smn تاکید زیادی بر آن دارد، شناخت “خود” است و باقی راه در پرتوی برداشتی شکل میگیرد که شما از اهدافتان و به طور کلی از خود دارید.

رسالت اصلی smn راهنمایی شما به مسیری ست که طی آن “خودتان” خودتان را بشناسید و به راستی که بخش اعظمی از راه هموار می شود، اگر این شناخت به درستی شکل بگیرد.

راستی یک سوال:

خودتان را می شناسید؟؟