کارگاه خرداد ماه ۹۶ دانشگاه شاهرود

 

 

 

کارگاه چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶ میدان سلماس

 

کارگاه پنجشنبه ۲۷ مهر ۹۶ میدان سلماس